Aninkainen.fi on aina oikea valinta

Kun ostat, tai vaihdat asuntoa on hyvä tietää mitä asiakirjoja ostotoimenpiteisiin liittyy. Olemme listanneet teille tähän tärkeimpinä pitämämme kohdat ja asuntokauppaan liittyvät asiakirjat.

Kaikissa näissä asioissa asiantuntevat välittäjämme auttavat sinua.

Asuntoasioissa

 • isännöitsijäntodistus ja mahdollinen muu selvitys omistusoikeudesta
 • yhtiöjärjestys
 • tilinpäätös (tuloslaskelma, tase ja toimintakertomus)
 • talousarvio
 • PTS tai vastaava kuntoa koskeva selvitys
 • pohjapiirros
 • selvitys osakkeiden mahdollisesta panttauksesta
 • huoneenvuokrasopimus
 • joissain tapauksissa tarvitaan kaavaote

 

Muut huomioitavat asiat:

 • varainsiirtovero
 • huoneistolle mahdollisesti kuuluva yhtiölainaosuus
 • vastikkeet
 • taloyhtiöön tulevien remonttien arvioidut kustannukset ja ajankohdat
 • huoneistossa tehdyt remontit sekä mahdolliset remontointitarpeet
 • Kiinteistö
 • lainhuutotodistus tai mahdollinen muu selvitys myyjän omistusoikeudesta
 • kiinteistörekisteriote
 • rasitustodistus
 • kaava / kiinteistö / tonttikartta, josta käy ilmi kohteen sijainti ja alueen rajat
 • mahdollinen maanvuokrasopimus
 • pohjapiirros
 • rakennekuvat
 • kiinteistörekisterin asiakirjat
 • selvitys sellaisista kiinteistöön kohdistuvista rasituksista ja rasitteista, jotka eivät ilmene rasitustodistuksesta, tai kiinteistörekisteriotteesta
 • kaavaote, kaavamääräykset ja kunnan rakennusjärjestys
 • rakennuslupa-asiakirjat
 • mahdollinen hallinnanjakosopimus
 • muut kiinteistöön liittyvät sopimukset (vesihuolto, jätevesi, liittymät jne.)
 • kuntotarkastus

Isännöitsijäntodistus on asuntokaupan tärkein asiakirja. Se sisältää kaikki keskeisimmät tiedot taloyhtiön historiasta, kunnosta ja tulevaisuuden suunnitelmista. Hyvin laadittu isännöitsijäntodistus takaa onnistuneet asuntokaupat. Isännöitsijäntodistus on asiakirja, joka sisältää tietoa asunto-osakeyhtiölaissa tarkoitetusta osakehuoneistosta ja asunto-osakeyhtiöstä. Se on tärkein dokumentti asuntokaupassa, mutta siitä on hyötyä myös asuntoa vuokrattaessa ja asuntolainaa haettaessa. Isännöitsijäntodistuksesta säädetään asunto-osakeyhtiölain 1. luvun 13 §:ssä ja tarkemmin 7. luvun 27 §:ssä, sekä myös Valtioneuvoston asetuksessa osakehuoneistojen pinta-alan mittaustavasta ja isännöitsijäntodistuksesta.

Asunto-osakeyhtiölaki ja taloyhtiön oma yhtiöjärjestys muodostavat perustan taloyhtiön toiminnalle. Niissä määritellään taloyhtiön ja osakkaan vastuut, velvollisuudet ja oikeudet.
Asunto-osakeyhtiölaissa säädetään, että asunto-osakeyhtiöllä on oltava yhtiöjärjestys. Sen sisällön vähimmäisvaatimuksista säädetään lain 1 luvun 13 §:ssä. Yhtiöjärjestyksessä on muun muassa mainittava yhtiön rakennusten sijainti, eri huoneistojen pinta-alat ja käyttötarkoitukset sekä yhtiövastikkeen määräämisen perusteet. Asunto-osakeyhtiölain vastaisen yhtiöjärjestyksen määräyksen sijasta sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia, jollei sen voimaanpanolaissa toisin säädetä.

Tilinpäätös kertoo yrityksen tuloksen ja varallisuusaseman. Tilinpäätökseen kuuluvat tuloslaskelma, tase, rahoituslaskelma ja liitetiedot. Tilinpäätös on päivättävä ja allekirjoitettava. Toimintakertomus on tilinpäätöksen yhteyteen kuuluva erillinen asiakirja, jolla on tarkat sisältövaatimukset.

Talousarvio tarkoittaa tilikaudelle tehtyä taloussuunnitelmaa yhdistyksen varojen käytöstä. Talousarvio kertoo, mihin ja kuinka paljon yhdistyksessä tullaan käyttämään rahaa seuraavan tilikauden aikana kuhunkin kohteeseen ja millä toimintaa sekä suunniteltuja tapahtumia rahoitetaan.

Pitkän tähtäimen kunnossapitosuunnitelma eli PTS antaa taloyhtiön päättäjille kokonaiskuvan kiinteistön kunnosta, tulevista korjaustarpeista, niiden ajankohdista ja kustannuksista.

Varainsiirtovero on Suomessa vero, joka tulee maksaa osakkeen, muun arvopaperin tai kiinteistön vastikkeellisesta luovutuksesta. Verovelvollinen on luovutuksen saaja (ostaja). Varainsiirtoveron määrä on arvopapereista 1,6 %, asunto- ja kiinteistöyhtiöiden osakkeista 2,0 % sekä kiinteistöistä 4 % kauppahinnasta. Asunto- ja kiinteistöyhtiön osakkeiden kauppahintaan luetaan myyntihinnan lisäksi nykyisin myös yhtiölainaosuus. Ensiasunnon ostajat ovat vapautettuja varainsiirtoverosta, tietyissä tapauksissa.
Varainsiirtoverolain mukaiseen vastikkeeseen luetaan kauppahinnan lisäksi luovutettuihin osakkeisiin kohdistuva osuus yhtiön lainoista. Yhtiölainalla tarkoitetaan yleisesti ottaen sellaista luovutettuihin osakkeisiin kohdistuvaa osuutta yhtiön lainoista, joka osakkaalla on oikeus tai velvollisuus maksaa yhtiölle kerralla tai erissä lainaosuutena tai pääomavastikkeena (rahoitusvastikkeena). Oikeus tai velvollisuus perustuu yhtiöjärjestyksen määräykseen ja/tai yhtiökokouksen tai hallituksen päätökseen. Velaton myyntihinta saadaan laskemalla myyntihinta ja yhtiölainaosuus (velkaosuus) yhteen.

Lainhuuto tarkoittaa kiinteistön, kiinteistön määräalan tai määräosan, taikka tiettyjen yhteisten alueiden omistusoikeuden kirjaamista lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin. Kaikki tällaisen omaisuuden siirtymiset omistajalta toiselle on lainhuudatettava.
Lainhuutotiedot sisältävät mm. lainhuudon päivän ja asianumeron, omistusosuuden, lainhuudon saajan tiedot sekä saantotietoja (esim. perintö tai kauppa). Lainhuutotodistus sisältää lisäksi rekisteriyksikön perustiedot, kuten kiinteistötunnuksen, rekisteröintipäivämäärän ja pinta-alan. Lainhuudatuksella on kiinteistöoikeudessa suuri merkitys. Lainhuutomerkintä luo omistajaolettaman, johon muun muassa kiinteistön ostaja ja velkoja voivat luottaa. Lainhuudolla on siis konstitutiivinen merkitys eli lainhuuto luo oikeuden. Se ei ole monen muun rekisterimerkinnän tapaan vain toimenpide jolla oikeus todetaan ja tehdään julkiseksi (nk. deklaratiivinen merkintä). Jos esimerkiksi kiinteistö myydään (oikeudettomasti) kahdelle ostajalle, lainhuudolla on merkitystä: kiinteistö voi jäädä myöhemmän luovutuksensaajan omistukseen, mikäli ensimmäinen luovutuksensaaja ei ole hakenut saannolleen lainhuutoa eikä myöhempi luovutuksensaaja ole tiennyt aikaisemmasta luovutuksesta. Lainhuuto on siis saajan omankin edun mukaisesti syytä tehdä mahdollisimman nopeasti saannon jälkeen.
Merkittävä vaikutus on myös sillä, että saantokirjan eli tavallisesti kauppakirjan tai muun sopimuksen muotovirheeseen ei voi vedota enää sen jälkeen, kun kiinteistölle on myönnetty lainhuuto.

Kiinteistörekisteriote sisältää kiinteistön perustiedot kuten kiinteistötunnuksen, rekisteröintipäivämäärän ja pinta-alan.
Lisäksi otteella on tietoa mm. kiinteistörekisteriyksikön muodostumisesta, kaavoista, rasitteista ja käyttöoikeuksista sekä osuuksista yhteisiin alueisiin.
Kiinteistörekisteriote, lainhuuto ja rasitustodistus ovat valtion ylläpitämästä kiinteistötietojärjestelmästä.

Rasitustodistuksesta ilmenevät lainhuuto- ja kiinnitysrekisteriin kirjatut kiinteistöön kohdistuvat kiinnitykset, hakemuksen perusteella kirjatut erityiset oikeudet sekä muistutustiedot (esim. ulosmittaus).
Rasitustodistus sisältää lisäksi rekisteriyksikön perustiedot kuten kiinteistötunnuksen, rekisteröintipäivämäärän ja pinta-alan.

Kiinteistörekisteri sisältää kunkin kiinteistön perustiedot kuten kiinteistötunnuksen, pinta-alan, mahdollisen nimen ja sijaintikunnan. Lisäksi rekisterissä on tietoja kiinteistön muodostumisesta, tieoikeuksista, rasitteista ja muista kiinteistön käyttöoikeuksista ja -rajoituksista, kaavoista, tonttijaosta ja rakennuskielloista sekä osuuksista yhteisiin alueisiin. Rekisteriin merkitään myös kiinteistön alueella erottamattomat määräalat.

Kiinteistö voidaan omistaa määräosin, esimerkiksi puoliksi. Määräosin omistetun kiinteistön omistajat voivat tehdä keskinäisen sopimuksen kiinteistön käytöstä ja hallinnasta. Tällaista sopimusta kutsutaan hallinnanjakosopimukseksi. Hallinnanjakosopimus voi koskea määräosin omistettua kiinteistöä, kuten tilaa tai tonttia, siitä luovutettua määräalaa ja kirjaamisvelvollisuuden alaista vuokra- tai muuta käyttöoikeutta.

Erimielisyyksien ratkaiseminen. Jos välitysliikkeen ja kuluttajan välistä erimielisyyttä ei saada ratkaistuksi osapuolten välisillä neuvotteluilla, kuluttaja voi saattaa asian kuluttajariitalautakunnan http://kuluttajariita.fi/ ratkaistavaksi. Ennen asian viemistä kuluttajariitalautakunnan käsittelyyn, kuluttajan tulee olla yhteydessä maistraattien kuluttajaneuvontaan. http://kuluttajaneuvonta.fi/

 • Jätä yhteystietosi, olemme yhteydessä
 • Drop files here or
 • This field is for validation purposes and should be left unchanged.